55555 RODO
close
loading

biuro@upik.com.pl   22 122 88 82   Pon-Pt : 8:00-17:00


NASZA FIRMA

Biuro rachunkowe z obsługą prawną oraz windykacją w jednym pakiecie cenowym.

DLACZEGO MY?

​Zyskaj ochronę prawną w ramach usług księgowości. Każdy klient naszego biura rachunkowego otrzymuje w cenie usług księgowych pakiet Ochrona Prawna Standard oraz Windykacja Standard. Zapoznaj się ze szczegółami oferty.

KONTAKT

UPIK KANCELARIA SP. Z O.O.

ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

biuro@upik.com.pl

tel. 22 122 88 82


 

księgowość + prawnik + windykacja

razem od 200 PLN netto

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że UPIK KANCELARIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-219) przy ul. Elektronowej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000715631, posiadająca NIP: 5242850294, REGON: 369345724 dalej jako „UPIK” przetwarza między innymi dane osobowe:

1. klientów UPIK będących osobami fizycznymi;

2. w przypadku klientów UPIK będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;

3. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;

4. osób zgłaszających się do UPIK w zakresie usług świadczonych przez UPIK, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów UPIK;

5. osób współpracujących z UPIK przy świadczeniu usług przez UPIK.

 

W związku z powyższym UPIK przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest UPIK KANCELARIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-219) przy ul. Elektronowej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000715631, posiadająca NIP: 5242850294, REGON: 369345724, kapitał zakładowy: 130.000,-zł.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

1. tel.: +48 22 122-88-82

2. e-mail: biuro@upik.com.pl

3. adres: ul. Elektronowa 2 Warszawa (03-219)

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi księgowej, prawnej lub windykacji bądź umowy o świadczenie usług na rzecz UPIK przez dostawców takich usług;

2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie UPIK oraz rejestrowanie wejść i wyjść z UPIK, ustalanie konfliktów interesów oraz w celach archiwalnych i statystycznych;

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

UPIK przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

1. dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;

2. dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;

3. dane identyfikacji podatkowej;

4. dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

5. dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

6. dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;

7. dane dotyczące stanu cywilnego - jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

8. wizerunek – w zakresie monitoringu w siedzibie UPIK.

Ponadto UPIK może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1. współpracujący z UPIK księgowi, doradcy podatkowi, doradcy finansowi, windykatorzy, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi księgowe, prawne i windykacyjne samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

2. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

3. biura informacji gospodarczej;

4. podmioty świadczące usługi:

5. informatyczne oraz nowych technologii;

6. płatnicze;

7. drukarskie;

8. niszczenia dokumentów;

9. pocztowe oraz kurierskie.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

UPIK zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. UPIK może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili można zażądać dalszych informacji.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

1. celem wykonania umowy – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;

2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;

3. celem wypełnienia ciążących na UPIK obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;

2. prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/Panią przekazane UPIK, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

Celem skorzystania z powyższego prawa należy skontaktować się z UPIK.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

 

PRAWO SPRZECIWU

Ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pan/Pani sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt 1 i 3, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym - podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z UPIK.

UPIK KANCELARIA SP. Z O.O.

ul. Elektronowa 2

03-219 Warszawa

NIP:5242850294 REGON: 369345724 KRS: 0000715631

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy KRS

kapitał zakładowy: 130 000,-PLN wpłacony w całości

tel: +48 22 122 88 82

biuro@upik.com.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO